Közép-Magyarország

A TAKARGATÁS NEM SEGÍT,

azaz szociális problémákat nem lehet rendészeti eszközökkel megoldani

 

A hajléktalanságról és szegénységről néhány adat akkor (2013), amikor a 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. Rendeletet megalkotják.

A Február Harmadika Munkacsoport évente megtartott kérdőíves kutatásai alapján az országban egy időben 10700 otthontalan embernek nyújtanak szállást a hajléktalan-ellátók. A hajléktalan ellátók alatt az éjjeli menedékhelyeket és átmeneti szállókat értjük, és nem tartoznak ide az anyaotthonok és családok átmeneti otthonai sem. Szállásból 5500 van Budapesten, 5200 pedig vidéken.

2013-ban 9 793 fő vett részt a „február 3-i” kérdőíves felmérésben. Ebből szállón 6706 főt, és közterületen 3087 hajléktalant kérdeztek meg. A 9793 fő nem azt jelenti, hogy országosan ennyi hajléktalan van, hiszen tudjuk a felmérés alapján, hogy a szállón élők 70%-a volt hajlandó válaszolni, az utcán élőket pedig sokkal nehezebb elérni, és ez alapján a számukat is megbecsülni.

Magyarországon 2009 és 2012 között 413 ezer családnak volt három hónapot meghaladó rezsitartozása, az egy éven túli hátralékkal rendelkezők száma pedig 172 ezer. A villamos energiaszolgáltatásból majd 37 ezer családot, a gázszolgáltatásból több mint 100 ezer családot zártak ki. A lakosság 27%-a nem képes megfelelően fűteni lakását. Tavaly 110 000 család rendelkezett 90 napot meghaladó lakáshitel hátralékkal. Még mindig 200 ezer háztartásban laknak alacsony komfortfokozatú lakásokban, és 160 ezer háztartásban élnek túlzsúfolt lakásokban. Tudjuk, hogy ezek a magyar családok a pengeélen táncolnak, és nagyon vékony határ választja el őket a hajléktalanná válástól. Mivel az ellátórendszer telített és túlzsúfolt, a közeljövőben ők is az utcán, közterületeken jelenhetnek meg, potenciális szabálysértőkként.

A Menedékház Alapítvány alapvetően teljesen egyetért a jogalkotók és nem hajléktalan emberek által megfogalmazott azon igénnyel, hogy a közterületeket rendeltetésszerűen kell használnia mindenkinek. Számunkra is teljesen elfogadhatatlan az, hogy a buszmegállók, parkok és terek emberi fekáliától és szeméttől bűzlenek, olyan szinten, hogy azt minden jó érzésű ember elkerüli, ha tudja. Itt azonban fontos megjegyeznünk azt, hogy Budapesten egy kezünkön meglehet számolni a nyilvános toalettek számát, és szemét nem csak ott van, ahol hajléktalan emberek tartózkodnak. Tessék megnézni Budapest erdőszéleit, és az utak mentét, ahol háztartási szeméttől kezdve, a felújítási munkálatokból származó szemét, autógumi, szinte minden megtalálható. Az utcát nem lehet otthonnak nevezni, pedig az otthontalan embereknek ugyanolyan szükségleteik, emésztésük, kiválasztásuk van, mint mindenki másnak.

Mindenkinek joga van a közösségi tereket rendeltetésszerűen, megfelelő higiéniai körülmények között használni, de mindenkinek meg kell adni az esélyt, hogy fedél legyen a feje fölött.

Tűrhetetlen, hogy embertársaink az éjszakáikat kapualjakban, aluljárókban és parkokban töltsék, és emiatt még üldözve legyenek úgy, hogy nincs más reális alternatíva számunkra. Véleményünk szerint a hajléktalanságot és szegénységet nem lehet rendészeti eszközökkel megoldani. Szerintünk a 2013. évi CXLIX. Törvény… nem egy viselkedésformát akar szabályozni, hanem eltüntetni a szem elől a hajléktalanságot.

A 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. Rendelet lehetővé teszi a hajléktalanok kriminalizációját, hajléktalanságuk miatt. Elzárással büntethető a közterületen való életvitelszerű tartózkodás. Ha félretennénk szociális beállítottságunkat, akkor sem fogható fel épp ésszel, hogy a több mint 140%-os kihasználtsággal működő drága büntetés-végrehajtást miért kell tovább terhelni hajléktalan, szegény emberekkel, nem is beszélve arról, hogy a hajléktalanság kriminalizációja miatt a várható élettani és társadalmi hatások milyen hosszú távú folyamatokat indíthatnak el. A 2013. évi CXLIX. Törvény szabálysértésre vonatkozó szakaszát alkotmányellenesnek nyilvánította már az Alkotmánybíróság 2012-ben, és felhívta a kormány figyelmét arra, hogy hajléktalanság szociális probléma, nem rendészeti eszközökkel kell megoldani. A FEANTSA folyamatosan aggodalmát fejezi ki az intézkedések miatt: Magyar és európai emberjogi és aktivista csoportok kitartó kampányának köszönhetően a magyar Alkotmánybíróság 2012 novemberében eltörölte a kérdéses törvényt. A magyar kormány ennek hatására perverz logikával úgy döntött, hogy az alkotmány módosításába kezd. Az alkotmánymódosítás javaslata egyértelműen ellentétes mindazon nemzetközi emberjogi egyezmények szellemével, melyeket Magyarország aláírt, ideértve a Módosított Európai Szociális Kartát, az Emberi Jogok Európai Konvencióját, az ENSZ Emberi Jogi Nyilatkozatát, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezség okmányát, és természetesen az Európai Unió Alapvető Jogi Kartáját”

A Menedékház Alapítvány aggályosnak tartja, hogy nincs terv arra, hogy a rendelet elfogadása után a kijelölt közterületekről kitiltott 2500-3000 hajléktalan emberrel milyen szociális irányú koncepciót valósítanak meg, különösen azért, mert az elfogadott rendelet egy másik paragrafusa, a külterületeken való bódéépítést kívánja szabályozni, azaz megtiltani, lebontani. A BRFK előzetes felmérése szerint közel kétszáz helyszínen mintegy 450 kunyhólakót érinthetnek a kunyhóbontások. A kunyhólakók esetén 450 olyan emberről beszélünk, akik nem terhelik tovább a hajléktalan ellátást, hanem - szociális bérlakások hiánya miatt- egy teljesen önálló életvitelt tartanak fent kunyhókban.

A Menedékház Alapítvány és minden szakmai szervezet szerint a hajléktalanság szociális probléma, ezért a megoldást nem a probléma takargatásával és rendészeti eszközök használatával lehet elérni. Több szakember (Győri Péter – Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei) és szakmai szervezet (Habitat for Humanity Magyarország: Lakhatási szegénység és lakáspolitika – diagnózis és ajánlások) készített már átfogó programot a hajléktalanság és lakhatási szegénység mérséklésére. Javaslatainkban felhasználtuk ezeket a szakértői tanulmányokat.

Európa szerte számtalan példa mutatja, hogy azok az integrált hajléktalan stratégiák, amelyek valódi lakhatási lehetőséget kínálnak hajléktalan embereknek, akár szociális bérlemények, akár a magánpiacon bérelt támogatott lakhatás formájában, sikeresek. Ezek a stratégiák sem kerülnek többe, mint a rendőrség és az igazságszolgáltatás ráfordításai a bírságolások, letartóztatások és börtönbüntetés kapcsán. Európában nincs olyan ország, melynek törvénykezése bírságot vetne ki  az utcán életvitelszerűen élőkre, és börtönnel fenyegetné őket. Fontos, hogy azok az európai városok, ahol nyomást gyakorolnak a közterületeken élőkre azért, hogy azok használják a szolgáltatásokat, a helyzetnek megfelelő szolgáltatást, alternatívákat kínálnak a hajléktalan embereknek. Ezek az alternatívák magukba foglalják a valódi lakhatási lehetőségeket, a szociális bérlakásokat és a támogatott, piaci alapú lakhatást.

A Menedékház Alapítvány is a megoldást egy átfogó lakáspolitikában a hajléktalan ellátó rendszer átalakításában és munkahelyteremtésben látja.

Átfogó lakáspolitika alatt értjük a szociális bérlakások számának növelését és minőségének javítását, jól infrastruktúrált, és nem szegregált környezetben. Egyetértünk a lakástámogatások összegének emelésével és kiterjesztésével, tulajdonosi formától független támogatási rendszerrel. Javítani kell a lakhatás megfizethetőségén, ha a lakhatási kiadások meghaladják a bevétel 30%-át. Fontos, hogy a területileg koncentrált területi szegénységet enyhítsük, felzárkóztassuk, oktatással, foglakoztatással és közösségfejlesztéssel.

Véleményünk szerint ezekhez a fejlesztésekhez feltétlenül oda kell állnia az államnak és növelnie kell a szociális bérlakások számát. Az államnak, aki felelős a polgáraiért létre kell hoznia egy „Állami Lakhatási Bankot” aminek célja, hogy az alacsonyabb jövedelmű rétegek is lakhatáshoz juthassanak. Ennek elérése érdekében lakáshiteleket és támogatásokat biztosít személyre szabottan. Az Állami Lakhatási Bank céljait finanszírozási technikákkal, igények ismeretével és feltérképezésével, valamint partnerkapcsolatok építésével éri el. Különböző segélyezési és hitelezési stratégiákat dolgoz ki, stratégiai együttműködést szervez.

Nemzeti szinten koordinálja jóléti hivatalok, a civil ellátó szervezetek, kórházak, büntetés-végrehajtási szervek, önkormányzatok és lakhatási hivatalok munkáját.

Felelős ezeken a szinteken a partnerségi együttműködés megszervezéséért, minden rendelkezésére álló eszköz felhasználásával.

Hajléktalan ellátó rendszer átalakítása

Tapasztalatból tudjuk, hogy a hajléktalanok számának mérsékléséhez, a "hajléktalan kérdés" megoldásához nem elég a jelenlegi "tűzoltó" jelleggel működő hajléktalan ellátó rendszer bővítése.

Infrastrukturális és szakmai változtatásokat is szükségesnek tartunk. Véleményünk szerint a jelenlegi hajléktalan ellátásra szánt férőhely szám egyáltalán nem kevés. Sokkal nagyobb gond, hogy a jelenlegei rendszer sikertelen, tehát egy-egy hajléktalan nagyon sok időt tölt el rendszerben, vagy sosem lép ki belőle az önálló lakhatásba, hiszen a jelenlegi lépcsőzetesen elven működő ellátórendszer utolsó lépcsője a támogatott önálló lakhatás, hiányzik. Ezért azoknak sincs lehetősége arra, hogy kilépjenek a hajléktalanságból, akikben van potenciál. Miután letelik a törvény által meghatározott időszak az átmeneti szállón, utcára kerülnek, és elkezdik újra lépcsőzetes rendszert, vagy belefáradnak, és az utcán maradnak.

A Housing First- Elsőként Lakhatást program sok európai országban bevált program akkor, ha van rendelkezésre álló szociális bérlakás, és lakhatási támogatás. A Housing First első lépésként a lakhatási problémát oldja meg, és utána foglalkozik a hajléktalanságot kiváltó problémák okaival és annak megoldásával, szociális munkások bevonásával. Sok utcán és szállón élő hajléktalannak lehetne segíteni ezzel a módszerrel úgy, hogy a hajléktalan ellátó rendszer terhei is apadnának, másrészt a szociális munkások kiégési esélyei is csökkenhetnének. A Housing First ugyan nem elterjedt ma Magyarországon, de kisebb kísérleti jelleggel már aratott sikert, közvetlenül utcáról érkező hajléktalanoknál is.

Fontos lépésnek tarjuk, hogy megszüntessük a tömegszállásokat, vagy minimalizáljuk azok számát. Hiszen tudjuk sok utcán élő hajléktalan a tömeg miatt választja az utcát, emellett az ilyen jellegű szállásokon nagyon alacsony szinten valósítható meg szakmai munka. Igazi sikereket pedig elérni nagyon nehéz, sokszor lehetetlen, és a segítő munka leredukálódik a szállás nyújtás szintjére. Tudjuk, hogy a negatív környezet (ez esetben a tömegszálló) nem motiválja az egyént a továbblépésre, hanem visszahúzza, és tovább mélyíti a hajléktalanság állapotában.

A Menedékház Alapítvány álláspontja szerint a törvények által előírt szakmai létszám mennyiségén és minőségén is érdemes lenne változtatni és enyhíteni, ott ahol szükséges. Azt tapasztaljuk, hogy törvényalkotók olyan követeléseket támasztanak a hajléktalan ellátók és más gyermekvédelmi intézmények felé, amelyek indokolatlanok és sokszor kivitelezhetetlenek is, illetve olyan szolgáltatásokat nem finanszíroznak, amelyek viszont nélkülözhetetlen lennének a hatékony, preventív szakmai munkavégzés érdekében.

Normatív támogatási rendszert is újra kell gondolni ahhoz, hogy hatékonyabb munkát lehessen végezni. Véleményünk szerint a jelenlegi általános támogatási rendszer helyett az egyéni megoldásokra törekvő, szükséglet orientált megoldási módszereket kell támogatni, jelenleg az állami támogatások ilyenekre nem fordíthatóak. A sikerességet jutalmazó, feladat ellátáson alapuló, és nem a normatív támogatások feltételeinek megfelelésére ösztönző támogatási rendszert kell kiépíteni. Igazságos állami támogatási rendszerre van szükség, ahol az erősebb lobbi tevékenység nem befolyásolja a támogatás mértékét.

A Menedékház Alapítvány szerint kisebb mértékű alap normatív támogatás, és egyúttal tervezhetőbb pályázati lehetőségekkel, sokkal hatékonyabb munkát lehet végezni.

Munkahelyteremtés, azaz, ha munka van, minden van. A Menedékház Alapítvány álláspontja és tapasztalata szerint a hajléktalan ellátó szervezeteknek területi szinten kellene sokkal jobban együttműködni a helyi önkormányzatokkal általánosságban is, és munkahelyteremtés szempontjából is. Partnerségben kell munkahelyet teremteni a helyi, önkormányzati, állami feladatok ellátására. Az együttműködés hosszú távú sikerét felismerve a területen működő profitorientált munkaadóknak is közvetítve hajléktalanokból álló munkaerőt, odafigyelve arra, hogy a hajléktalan életformával hogyan változott meg a hajléktalanok munkavállalása, és életformája is. Ezt úgynevezett „védett munkahelyek” létrehozásával lehetne megvalósítani, ahol türelmesebb a munkaadó a munkavállalóval, és az egyén erősségeire fókuszál, nem a gyengeségekre. Természetesen a munkaadókat állami támogatások révén lehetne ösztönözni hajléktalan emberek alkalmazására, és türelmének erősítésére.

Fontos mindenkinek belátnia, hogy jól szervezett, folyamatosan koordinált összefogással lehet változtatnia jelenlegi helyzeten, és ehhez szükség van a terület minden szereplőjének bevonására, és konstruktív együttműködésére legyen az civil, forprofit, önkormányzati vagy bármelyik eleme a rendszernek. Természetesen az általunk felsorolt lehetőségek nemcsak finanszírozás átalakítást igényelnek, hanem anyagi plusz ráfordítást is, de az emberekbe befektetni, hosszú távon megtérül az országnak.

A Menedékház Alapítvány eddigi tevékenysége annak érdekében, hogy csökkentse az utcán élő hajléktalanok számát

Eddigi munkánk során, Magyarországon elsőként hoztunk létre olyan éjjeli menedékhelyet, amit csak utcán/közterületen élő hajléktalanok vehettek igénybe. A hatékony megvalósításhoz szükséges volt a területen illetékes utcai gondozó szolgálatokkal való szoros és hiteles együttműködés, folyamatos kapcsolattartás. Mindez akkor, amikor az volt az általános vélekedés, hogy a hajléktalanok nem mennek be szállóra.

Ahhoz, hogy a hajléktalanok ne térjenek vissza az utcára számos infrastrukturális változástatásokat alkalmaztunk, sikeresen. Ilyen változás volt, hogy kis létszámú szobákat hoztunk létre, ahol intim tereket teremtettünk az utcán élő hajléktalanok számára.

Elsőként hoztunk létre koedukált éjjeli menedékhelyet Magyarországon, így az utcán élő párok számára is vonzóvá vált ez az ellátási forma.

Adományboltunkkal és pályázati források bevonásával folyamatosan alkalmazunk hajléktalan embereket azért, hogy megkísérljük visszaterelni őket a munka, és az önálló lakhatás világába.

A szakmai stáb egy megengedőbb szociális munka irányába indult meg, figyelembe véve az utcán élők igényeit, megváltozott életmódját.

Folyamatosan próbálunk olyan szabadidős tevékenységeket szervezni és pozitív környezetet teremteni, ami növeli a hajléktalanok önbecsülését, és motiválja a továbblépésre.

 

„Esély egy jobb életre”

Menedékház Alapítvány

Nagy Zoltán

 

Hivatkozások:

FEANTSA nyílt levél (letölthető angol és magyar nyelven)

Február Három Munkacsoport: http://februarharmadika.blog.hu/

Győri Péter – Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei)

Habitat for Humanity Magyarország: Lakhatási szegénység és lakáspolitika – diagnózis és ajánlások

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Időjárás Budapest
Int.ker.TESZT

intker.terk.TESZT

Komment

Pályázatfigyelő

 

www.pafi.hu

Regionális hajléktalan ellátók diszpécserszolgálatai és hajléktalan ellátással kapcsolatos információs oldal.
A beküldött hírek, cikkek és fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenűl tükrözik a tulajdonos álláspontját, minden egyes hozzászólás a szerző saját véleménykifejtése, amelynek tartalmáért a fórum üzemeltetője nem vállal felelősséget. (2007-2018)
A domain nevek és az oldal tulajdonosa: Buzás Endre 2007-2018 ©

http://diszpecserportal.huhttp://otthontalanok.hu, http://hajléktalan.hu, http://latszom.com